Blog > Komentarze do wpisu

Judaizm

Około 1800 roku p.n.e., szczep Abraha­ma wyruszył do Kanaanu, Ziemi Obie­canej w Palestynie. Abraham i jego po­tomkowie zawarli wówczas przymierze z Bogiem. Abraham, Izaak i Jakub byli patriarchami judaizmu, pierwszej religii monoteistycznej. Czcili jedynego Boga, Jahwe.

gwiazda dawida

Około 1260 roku p.n.e., Mojżesz wypro­wadził Hebrajczyków, będących niewol­nikami w Egipcie, do Ziemi Obiecanej. Exodus (wyjście) trwał 40 lat. W drodze przez pustynię, na górze Synaj, Mojżesz otrzymał od Boga prawo, dziesięć przy­kazań wyrytych na kamiennych tablicach.

 

Arka Przymierza, w której przechowywano tablice z przykazaniami, znajdowała się w świątyni jerozolimskiej, ukończo­nej W 957 roku p.n.e. przez Salomona i dwukrotnie burzonej. Jedyną pozosta­łością po świątyni jest dziś Ściana Pła­czu, święte miejsce judaizmu.

Żydzi uważają się za uprzywilejowanych przez Boga. Są narodem wybranym, a Izrael jest Ziemią Obiecaną. Oczeku­ją nadejścia Mesjasza zapowiedzianego w Starym Testamencie.

Hebrajska Biblia składa się z 24 ksiąg. Pięć ksiąg Tory („prawo”) zawiera prawa, których Żydzi powinni przestrzegać. Spi­sane komentarze do Tory składają się na Talmud („nauka”).

Miejscem kultu wspólnoty żydowskiej jest synagoga, a jej duchowym przewod­nikiem - rabin. Żydzi spotykają się w sy­nagodze w sobotę, dzień szabatu upa­miętniający odpoczynek Boga po stworzeniu świata.

Najważniejszym świętem w roku jest Jom Kipur, Dzień Pojednania. Jest to dzień postu, ciągłej modlitwy, wyznania grzechów i przebaczenia.

Żydzi przestrzegają wielu nakazów do­tyczących jedzenia. Pożywienie musi być koszerne, czyli rytualnie czyste. Te zasady, zapisane w Torze, są ściśle przestrzegane przez Żydów ortodoksyj­nych.

ściana płaczu

W pierwszy szabat po 13. urodzinach, odbywa się Bar Micwa, uroczystość, podczas której chłopiec zostaje przyjęty do wspólnoty religijnej dorosłych.

Rozproszenie narodu żydowskiego po całym świecie nazywa się diasporą. Od zniszczenia Judei, Jerozolimy i Świątyni Salomona w 588 roku p.n.e., Żydzi byli pozbawieni swojego państwa aż do roku 1948, gdy powstał Izrael.

 

czwartek, 23 października 2014, paaanie
Tagi: judaizm

Polecane wpisy